Головна сторінка facebook Урядовий портал 09 грудня 2019
українська англiйська

Економічна ситуація та прогнози  »  Розвиток регіонів  »  Нові інструменти стимулювання регіонального розвитку  »  Угоди регіонального розвитку

Розсилка новин
Вакансії
Зворотний зв'язок
Мапа сайту
Каталог послуг
 

Пошук по сайту

 розширений пошук »
« Грудень 2019
пн вт ср чт пт сб нд
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
початок діапазону
дд мм рр
кінець діапазону
дд мм рр
[Показати]Угода щодо регіонального розвитку Донецької області між Кабінетом Міністрів України та Донецькою обласною радою версія для друку RSS facebook
24.10.2007 | 17:21 | Відділ середньо- та довгострокового планування регіонального розвитку

УГОДА

щодо регіонального розвитку Донецької області

між Кабінетом Міністрів України та Донецькою обласною радою

 

м. Донецьк                                                                                                        15 вересня 2007 р.

 

Кабінет Міністрів України в особі Першого віце-прем’єр-міністра України, Міністра фінансів Азарова Миколи Яновича, що діє на підставі Закону України “Про Кабінет Міністрів України”, з одного боку, та Донецька обласна рада (далі — рада) в особі голови ради Близнюка Анатолія Михайловича, що діє на підставі рішення ради від 25 квітня 2006 р. № 5/1-2 “Про обрання голови Донецької обласної ради 5 скликання”, з іншого боку (далі — сторони), відповідно до Закону України “Про стимулювання розвитку регіонів” та інших актів законодавства уклали цю Угоду щодо регіонального розвитку Донецької області (далі — угода).

1. Предмет угоди

1.1. Предметом угоди є узгоджена протягом 2007 — 2011 років діяльність сторін щодо здійснення спільних заходів центральних та місцевих органів виконавчої влади і органів місцевого самоврядування з реалізації в регіоні Державної стратегії регіонального розвитку на період до 2015 року, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 21 липня 2006 р. № 1001, а також Стратегії економічного і соціального розвитку Донецької області на період до 2015 року, затвердженої рішенням обласної ради від 23 березня 2007 р. № 5/8-158 (далі — спільні заходи), згідно з переліком, визначеним у додатку 1 до угоди.

1.2. Враховуючи взаємоузгодженість Державної стратегії регіонального розвитку на період до 2015 року та Стратегії економічного і соціального розвитку Донецької області на період до 2015 року, пріоритетними напрямами діяльності сторін щодо здійснення спільних заходів згідно з додатком 1 до угоди є:

розвиток та реструктуризація в регіоні вугільної галузі;

надійне та ефективне функціонування всіх систем життєзабезпечення у населених пунктах;

створення ефективної системи в галузі охорони навколишнього природного середовища;

розбудова та модернізація інфраструктури.

2. Права та обов’язки сторін

2.1. Кожна сторона має право:

вносити пропозиції іншій стороні стосовно вирішення питань, що виникають під час виконання угоди;

запитувати та одержувати в установленому порядку від іншої сторони інформацію та документи, необхідні для виконання угоди.

2.2. Сторони зобов’язані:

виконувати свої зобов’язання за угодою в установленому порядку і строки та сприяти іншій стороні у їх виконанні;

концентрувати в установленому порядку на конкурсних засадах кошти державного та місцевих бюджетів, а також інші ресурси на фінансування спільних заходів у формі, обсягах та порядку, визначених у додатку 2 до угоди, з метою досягнення найбільш ефективного їх використання;

забезпечувати перерахування коштів на здійснення спільних заходів в обсязі та строки, визначені у додатках 2, 3 і 4 до угоди;

забезпечувати цільове та ефективне використання коштів, передбачених на фінансування спільних заходів;

своєчасно повідомляти про зміни чи інші обставини, що можуть вплинути на виконання сторонами своїх зобов’язань за угодою;

інформувати іншу сторону у порядку, визначеному угодою, про стан здійснення спільних заходів.

2.3. Кабінет Міністрів України зобов’язується:

передбачати щороку під час підготовки проекту Державної програми економічного і соціального розвитку України здійснення спільних заходів;

забезпечити координацію діяльності центральних та місцевих органів виконавчої влади щодо здійснення спільних заходів відповідно до їх компетенції;

забезпечити своєчасне опублікування угоди в газеті “Урядовий кур’єр”.

2.4. Рада зобов’язується:

передбачати щороку у регіональних програмах соціально-економічного та культурного розвитку здійснення спільних заходів;

забезпечити здійснення спільних заходів відповідно до своєї компетенції;

залучати в установленому порядку кошти для здійснення спільних заходів;

оприлюднити цю угоду в регіональних засобах масової інформації;

проводити щороку до 1 березня та 1 серпня аналіз виконання угоди, використання виділених для цього коштів та подавати Мінекономіки відповідну інформацію згідно з додатком 5 до угоди, підписану уповноваженою особою, в паперовій та електронній формі.

3. Порядок, обсяг та строки

фінансування спільних заходів

3.1. Фінансування спільних заходів здійснюється у формі, обсязі, строки, за пріоритетними напрямами, джерелами і головними розпорядниками коштів, визначеними у додатках 2, 3 і 4 до угоди.

3.2. Орієнтовний обсяг фінансування спільних заходів становить 3 510 405,2 тис. гривень, у тому числі за рахунок державного бюджету — 2 900 165,3 тис. гривень (з них за рахунок фінансування державних цільових програм — 2 519 493,9 тис.), місцевих бюджетів — 235 982,5 тис., інших джерел — 374 257,4 тис. гривень.

3.3. Обсяг фінансування спільних заходів щороку визначається у державному та місцевих бюджетах виходячи з реальних можливостей бюджетів, а також інших джерел, визначених у встановленому порядку відповідно до законодавства.

3.4. Обсяг фінансування спільних заходів уточнюється в місячний строк після набрання чинності Законом про Державний бюджет України на відповідний рік та рішеннями про затвердження місцевих бюджетів або внесення змін до зазначених Закону чи рішень.

Уточнення обсягу фінансування спільних заходів здійснюється шляхом укладення додаткової угоди.

3.5. Фінансування спільних заходів за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів здійснюється з додержанням вимог бюджетного законодавства у межах видатків, визначених у встановленому порядку.

3.6. Фінансування спільних заходів за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів здійснюється в порядку та на умовах, визначених у додатку 2 до угоди.

3.7. Плани фінансування спільних заходів та інші пов’язані з ним питання щороку протягом місяця після набрання чинності Законом про Державний бюджет України на відповідний рік та рішеннями про затвердження місцевих бюджетів взаємоузгоджуються головними розпорядниками коштів відповідних бюджетів.

3.8. Фінансування спільних заходів припиняється з дати припинення дії угоди.

4. Порядок інформування про  стан виконання угоди

4.1. Сторони забезпечують проведення моніторингу стану виконання угоди та подання відповідної інформації іншій стороні.

4.2. Рада аналізує кожного півріччя хід виконання угоди за показниками, визначеними у додатку 5, і подає до 1 березня та 1 серпня відповідну інформацію для узагальнення Мінекономіки.

4.3. Узагальнену інформацію про стан виконання угоди, що надійшла від ради, центральних органів виконавчої влади, Мінекономіки надсилає щороку до 1 квітня та 1 вересня сторонам.

4.4. Сторони забезпечують оприлюднення звіту про виконання угоди у засобах масової інформації.

4.5. У разі невиконання або несвоєчасного виконання своїх зобов’язань, зокрема фінансових, відповідна сторона вживає вичерпних заходів до забезпечення їх здійснення, проводить консультації з іншою стороною, подає їй відповідну інформацію та письмові пояснення.

4.6. Сторони забезпечують широке інформування громадськості про стан виконання угоди.

5. Відповідальність сторін.

Порядок розв’язання спорів

5.1. Сторони несуть відповідальність за невиконання або неналежне виконання своїх зобов’язань за угодою відповідно до законодавства.

Зміна складу Кабінету Міністрів України або ради не тягне за собою відмову від виконання зобов’язань, визначених угодою.

5.2. У разі порушення строків здійснення спільних заходів сторони зобов’язані організувати роботу для виправлення становища.

5.3. Жодна із сторін не несе відповідальності за невиконання чи неналежне виконання своїх зобов’язань за угодою, якщо це зумовлено дією обставин непереборної сили (форс-мажорних обставин).

5.4. Сторона, яка через виникнення форс-мажорних обставин не має змоги виконати свої зобов’язання за угодою, зобов’язана не пізніше 10 календарних днів з дати настання таких обставин повідомити у письмовій формі іншу сторону.

У разі коли обставини непереборної сили мають місце протягом більш як півроку, будь-яка із сторін може розірвати угоду.

5.5. Спірні питання, що виникають у ході виконання угоди, вирішуються сторонами шляхом проведення переговорів.

5.6. Сторони зобов’язуються використати всі можливості для розв’язання спорів.

6. Інші умови

6.1. Питання, не врегульовані угодою, вирішуються в установленому законодавством порядку.

6.2. Додатки до угоди є її невід’ємною частиною.

7. Внесення змін до угоди та

дострокове припинення її дії

7.1. Умови угоди можуть бути змінені за письмовою згодою сторін.

Зміни до угоди вносяться шляхом укладення додаткових угод з додержанням порядку, визначеного для угоди.

7.2. Сторона, що ініціює внесення змін до угоди, надсилає свої пропозиції у письмовій формі іншій стороні з їх обґрунтуванням та зазначенням строків проведення відповідних переговорів.

7.3. Дія угоди припиняється у зв'язку із закінченням її строку.

7.4. Дія угоди може бути припинена достроково за письмовою згодою сторін або однією із сторін у разі систематичного невиконання чи неналежного виконання своїх зобов’язань будь-якою стороною.

7.5. Сторона, що ініціює дострокове припинення дії угоди, письмово повідомляє про це іншу сторону з вмотивованим обґрунтуванням не пізніше ніж за шість місяців до дати, з якої вона передбачає припинити її дію.

Якщо сторони не дійшли згоди щодо припинення дії угоди шляхом переговорів, її дія припиняється через шість місяців після відповідного письмового повідомлення про це іншої сторони.

8. Порядок набрання чинності угодою

та строк її дії

8.1. Угода набирає чинності після її схвалення на сесії ради і діє до 31 грудня 2011 року.

8.2. Угода підлягає державній реєстрації в Мінекономіки протягом місяця після схвалення на сесії ради.

Після державної реєстрації угода протягом 10 днів підлягає офіційному опублікуванню у газеті “Урядовий кур’єр”, а також оприлюдненню в регіональних засобах масової інформації.

8.3. Угоду укладено у трьох примірниках, які мають однакову юридичну силу.

Один примірник угоди зберігається в Секретаріаті Кабінету Міністрів України, другий — у раді, третій — в Мінекономіки.

Найменування та місцезнаходження сторін

01008, м. Київ,
вул. М. Грушевського, 12/2

83105, м. Донецьк,

бульв. Пушкіна, 34

Угоду підписали:

Від Кабінету Міністрів України

Від Донецької обласної ради

 

Перший віце-прем’єр-міністр України, Міністр фінансів

 

 М. Я. АЗАРОВ

 

15 вересня 2007 р.

 

Голова ради

 

А. М. БЛИЗНЮК

 

15 вересня 2007 р.

 

 

 

Додаток 1

Додаток 2

Додаток 3

Додаток 4

Додаток 5

 

 

 


Ia?aoia?iaiue yeieiae?aneee oi?oi «GREEN MIND»
Розробник: Корпорація "Cофтлайн" (Україна)
© Міністерство економічного розвитку і торгівлі України