Наказ Мінекономрозвитку від 15.03.2013 № 253
22.03.2013 | 11:32 | Департамент відносин власності

геРБ

 

МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ І ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ

(Мінекономрозвитку України)

 

Н А К А З

 

15.03.2013                                                                                                                                     253

 

Київ

 

 

Про затвердження Методичних рекомендацій

застосування критеріїв визначення ефективності

управління об'єктами державної власності

 

 

Відповідно до пункту 2 постанови Кабінету Міністрів України від 19.06.2007 № 832 "Про затвердження Порядку здійснення контролю за виконанням функцій з управління об'єктами державної власності та критеріїв визначення ефективності управління об'єктами державної власності", з метою приведення у відповідність своїх нормативно-правових актів із Законом України "Про управління об'єктами державної власності" та підвищення якості управління об'єктами державної власності

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Методичні рекомендації застосування критеріїв визначення ефективності управління об'єктами державної власності, що додаються.

2. Установити, що проведення єдиного моніторингу ефективності управління об'єктами державної власності і подання відповідних звітів до Кабінету Міністрів України, а також інформації до контролюючих органів забезпечує департамент відносин власності.

3. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства економіки України від 20.09.2007 № 314 "Про затвердження Методичних рекомендацій застосування критеріїв визначення ефективності управління об'єктами державної власності".

4. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

 

 

Виконувач обов’язків

Міністра економічного

розвитку і торгівлі України                                                                           А. А. Максюта

3222

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

 

Наказ Міністерства економічного

розвитку і торгівлі України

 

____________________ № _______

 

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

застосування критеріїв визначення ефективності управління

об'єктами державної власності

 

1. Загальні положення

1.1. Методичні рекомендації розроблено з метою здійснення контролю за виконанням функцій з управління об'єктами державної власності та підвищення рівня ефективності функціонування державного сектору економіки.

1.2. Контроль за виконанням функцій з управління об'єктами державної власності здійснюється шляхом проведення єдиного моніторингу ефективності управління об'єктами державної власності (далі – моніторинг) щодо:

оцінки ефективності управління;

показників фінансово-господарської діяльності суб'єктів господарювання;

стану виконання суб'єктами господарювання фінансових планів та їх платоспроможності;

додержання законності щодо використання та збереження державного майна;

виконання суб'єктами управління обов'язків відповідно до законодавства.

Завданням моніторингу є збір, накопичення та аналіз інформації про виконання суб'єктами управління функцій з управління об'єктами державної власності; своєчасне виявлення низькорентабельних підприємств; унесення обґрунтованих пропозицій, спрямованих на підвищення ефективності управління державним сектором економіки.

1.3. Моніторинг ефективності управління об'єктами державної власності здійснюється на трьох рівнях:

а) суб'єктами господарювання щодо об'єктів державної власності;

б) суб'єктами управління щодо суб'єктів господарювання;

в) Мінекономрозвитку щодо здійснення контролю за виконанням функцій з управління об'єктами державної власності суб'єктами управління.

1.4. Суб'єктами управління об'єктами державної власності є: 
Кабінет Міністрів України; 
міністерства та інші органи виконавчої влади (далі – уповноважені органи управління);
Фонд державного майна України;
органи, що забезпечують діяльність Президента України, Верховної Ради України та Кабінету Міністрів України;
органи, які здійснюють управління державним майном відповідно до повноважень, визначених окремими законами;
державні господарські об'єднання, державні холдингові компанії, інші державні господарські організації (далі – господарські структури);
Національна академія наук України, галузеві академії наук.

1.5. Об'єктами державної власності, щодо яких застосовуються ці Методичні рекомендації, є суб'єкти господарювання державного сектору економіки (далі – суб'єкт господарювання).

1.6. Моніторинг здійснюється на основі застосування відповідних критеріїв визначення ефективності управління об'єктами державної власності, а також критеріїв оцінки результатів фінансово-господарської діяльності суб'єктів господарювання.

1.7. Критерії визначення ефективності управління об'єктами державної власності, а також критерії оцінки результатів фінансово-господарської діяльності суб'єктів господарювання – це сукупність показників, що надають можливість оцінити результати фінансово-господарської діяльності суб'єктів господарювання та інші критерії, що характеризують діяльність суб'єктів управління.

1.8. Критерії визначення ефективності управління об'єктами державної власності, а також критерії оцінки результатів фінансово-господарської діяльності суб'єктів господарювання встановлюються з метою оцінки ефективності виконання за звітний період суб'єктом управління своїх функцій, визначених відповідно до законодавства.

1.9. Критерії визначення ефективності управління об'єктами державної власності, а також критерії оцінки результатів фінансово-господарської діяльності суб'єктів господарювання базуються на даних фінансової та статистичної звітності, показниках, розрахованих за загальноприйнятими методами, та інформації щодо виконання суб'єктами управління обов'язків, визначених відповідно до законодавства.

1.10. Інформаційною базою для проведення розрахунків оцінки ефективності управління об'єктами державної власності є показники фінансових планів, дані фінансової та статистичної звітності:

форма № 1, наведена в додатку до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 2 "Баланс", затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 31.03.1999 № 87, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 21.06.1999 за № 397/3689 (зі змінами);

форма № 2, наведена в додатку до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 3 "Звіт про фінансові результати", затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 31.03.1999 № 87, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 21.06.1999 за № 397/3690 (зі змінами);

форма № 1-м та форма № 2-м, наведені в додатку до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 25 "Фінансовий звіт суб'єкта малого підприємництва", затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 25.02.2000 № 39, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15.03.2000 за № 161/4382 (зі змінами);

форма № 1-ПВ (місячна) "Звіт з праці", затверджена наказом Державного комітету статистики України від 29.06.2011 № 163.

1.11. Звітним періодом для проведення моніторингу є календарний рік та квартал. Проміжна (квартальна) звітність, яка охоплює певний період, складається наростаючим підсумком з початку звітного року.

1.12. Інформаційно-аналітичні матеріали для проведення моніторингу подаються суб'єктами управління до Мінекономрозвитку в терміни:

до 15 квітня року, наступного за звітним (звіт за попередній рік);

до 15 травня поточного року (звіт за І квартал);

до 15 серпня поточного року (звіт за перше півріччя);

до 15 листопада поточного року (звіт за 9 місяців).

1.13. Результати моніторингу можуть бути основою для розроблення та здійснення заходів щодо підвищення ефективності функціонування як окремих об'єктів моніторингу, так і державного сектору економіки в цілому, оптимізації його структури.

 

2. Організаційно-інформаційне забезпечення моніторингу

2.1. Суб'єкти управління щокварталу протягом 45 днів після закінчення звітного кварталу та за підсумками звітного року – до 15 квітня року, що настає за звітним (терміни визначені пунктом 1.12 цих Методичних рекомендацій), подають до Мінекономрозвитку інформаційно-аналітичні матеріали (пояснювальна записка та інформаційно-аналітичні таблиці згідно з додатками 2 – 12 до цих Методичних рекомендацій) про ефективність управління суб'єктами господарювання, а також про результати щорічних аудиторських перевірок суб'єктів господарювання, проведених відповідно до пункту 8 частини першої статті 6 Закону України "Про управління об'єктами державної власності" (копії аудиторських висновків).

2.2. У пояснювальній записці повинна міститися така інформація:

2.2.1. Загальна характеристика кількості та структури суб'єктів господарювання (за їх організаційно-правовою формою та статусом підприємств, зазначених у пункті 2.1 цих Методичних рекомендацій).

2.2.2. Аналіз показників фінансово-господарської діяльності та стану виконання фінансового плану та платоспроможності; дебіторської та кредиторської заборгованостей; кількості рентабельних підприємств та їх питомої ваги в загальній кількості підприємств; платоспроможності підприємств; суми заборгованості з виплати заробітної плати та її зміни порівняно з відповідним періодом попереднього року тощо.

2.2.3. Характеристика майнового стану суб'єктів господарювання (щодо вартості та збереження цілісності активів, у тому числі майна, що не ввійшло до статутних фондів підприємств під час їх корпоратизації та приватизації або залишилося після ліквідації підприємств чи організацій); стану основних фондів (їх первісна вартість та знос); забезпечення розвитку виробництва.

2.2.4. Аналіз прийнятих управлінських рішень з обґрунтуванням щодо їх доцільності стосовно:

а) створення, реорганізації, реструктуризації, ліквідації суб'єктів господарювання, заснованих на державній власності, згідно з вимогами Закону України "Про управління об'єктами державної власності" в частині прийняття рішень щодо реорганізації, реструктуризації підприємств, які не підлягають приватизації, погодження Кабінетом Міністрів України рішень щодо створення, реорганізації та ліквідації стратегічно важливих підприємств;

б) реорганізації та ліквідації заборонених до приватизації об'єктів з обов'язковим попереднім унесенням змін до Закону України "Про перелік об'єктів права державної власності, що не підлягають приватизації";

в) прийняття рішення щодо майна, яке не ввійшло до статутних фондів господарських товариств; наявність укладених договорів зберігання зазначеного майна;

г) укладення договорів про спільну діяльність, інвестиційних договорів, договорів управління майном та стан виконання їх умов;

ґ) передачі державного майна в заставу з дотриманням вимог щодо погодження з органом управління та забезпечення проведення незалежної грошової оцінки;

д) отримання економічного ефекту від діяльності господарських товариств, до статутних фондів яких передане державне майно.

2.2.5. Виконання керівниками суб'єктів господарювання умов контракту.

2.2.6. Аналіз виконання критеріїв визначення ефективності управління об'єктами державної власності.

2.2.7. Пропозиції щодо підвищення ефективності управління об'єктами державної власності відповідно до пункту 6.7 цих Методичних рекомендацій.

2.3. Інформаційно-аналітичні матеріали, зазначені в пункті 2.1 цих Методичних рекомендацій, подаються на паперових носіях (в одному примірнику) та у вигляді файлів засобами електронного зв'язку.

 

3. Класифікація суб'єктів господарювання за групами

3.1. Оцінка результатів діяльності суб'єктів господарювання проводиться суб'єктами управління за групами суб'єктів господарювання згідно з Класифікацією організаційно-правових форм господарювання (КОПФГ):

державне підприємство – код 140;

казенне підприємство – код 145;

дочірнє підприємство – код 160 (заповнюється в разі, коли материнська компанія ліквідована (ліквідується) у встановленому порядку, а дочірнє підприємство продовжує фінансово-господарську діяльність);

публічне (відкрите) акціонерне товариство – код 231;

приватне (закрите) акціонерне товариство – код 232;

державна акціонерна компанія (товариство) – код 235;

товариство з обмеженою відповідальністю – код 240;

державна організація (установа, заклад) – код 425 (заповнюється в разі затвердження (погодження) для установи фінансового плану);

об'єднання підприємств (юридичних осіб), з них:

-   асоціація – код 510;

-   корпорація – код 520;

-   консорціум – код 530;

-   концерн – код 540;

-   інші об'єднання юридичних осіб – код 590.

 

3.2. Окремо зазначається інформація щодо таких підприємств:

стратегічно важливі підприємства (далі – С);

стратегічно важливі підприємства-монополісти (далі – СМ);

підприємства-монополісти (далі – М);

природні монополісти та підприємства, плановий розрахунковий розмір чистого прибутку яких перевищує 50 млн. гривень (далі – 50);

підприємства, що не підлягають приватизації (далі – НЕП);

підприємства (організації), які перебувають у процедурі банкрутства (далі – РМ, С, Л);

потенційно екологічно небезпечні підприємства (підприємства, вид економічної діяльності яких визначений як такий, що становить підвищену екологічну небезпеку, відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 27.07.1995 № 554 "Про перелік видів діяльності та об'єктів, що становлять підвищену екологічну небезпеку") (далі – ЕН);

суб'єкти господарювання, які є містоутворюючими в місті обласного або районного підпорядкування (далі – МУ);

малі підприємства (далі – МП).

 

4. Показники, які застосовуються для оцінки результатів фінансово-

господарської діяльності суб'єктів господарювання

4.1. Для оцінки результатів діяльності суб'єктів господарювання застосовуються такі групи показників:

соціально-економічні показники;

показники фінансово-господарської діяльності та виконання фінансових планів;

показники стану активів, зносу основних засобів;

коефіцієнти фінансової стійкості, покриття, платоспроможності.

4.2. До соціально-економічних показників належать середньооблікова кількість штатних працівників та наявність заборгованості з виплати заробітної плати (порівняно з відповідним періодом попереднього року).

4.3. До показників фінансово-господарської діяльності та виконання фінансових планів належать обсяги (темпи зростання) чистого доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), чистого прибутку (збитку), відрахувань частини чистого прибутку до державного бюджету (для державних підприємств), відрахувань до фонду на виплату дивідендів, нарахованих на акції (частки), що належать державі в статутному капіталі господарських товариств (для господарських товариств), капітальних інвестицій (порівняно з відповідним періодом попереднього року та затвердженими обсягами згідно з фінансовими планами суб'єктів господарювання).

4.4. До показників стану активів належать загальна вартість активів; вартість оборотних активів, власного капіталу; первісна вартість та ступінь зносу основних засобів (порівняно з показниками на початок звітного періоду).

4.5. Суб'єкт управління на основі бухгалтерської та фінансової звітності суб'єктів господарювання заповнює форми (у форматі Excel), наведені в додатках 2 – 12 до цих Методичних рекомендацій (крім додатка 9.2 та     додатка 11), аналізує їх основні показники і відповідно до критеріїв оцінює результати фінансово-господарської діяльності суб'єктів господарювання.

Додаток 9.2 заповнюється Фондом державного майна України, додаток 11 – Міністерством юстиції України.

4.6. Оцінка результатів діяльності не проводиться для суб'єктів господарювання, щодо яких розпочато процедуру реорганізації (реструктуризації) або ліквідації за рішенням суб'єкта управління або розпочато процедуру ліквідації за рішенням суду, а також для тих, які передані в оренду як цілісно-майнові комплекси.

 

5. Оцінка результатів фінансово-господарської діяльності

суб'єктів господарювання

5.1. Оцінка результатів фінансово-господарської діяльності суб'єктів господарювання здійснюється суб'єктами управління на підставі критеріїв оцінки результатів фінансово-господарської діяльності.

5.2. Критерії оцінки результатів фінансово-господарської діяльності:

5.2.1. Відсутність (або зменшення) заборгованості з виплати заробітної плати.

5.2.2. Темп зміни розміру середньомісячної заробітної плати.

5.2.3. Виконання фінансового плану за показниками:

чистого доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг);

чистого прибутку (збитку);

частини чистого прибутку, що відраховується до державного бюджету (для державних підприємств);

частини чистого прибутку, що відраховується до фонду на виплату дивідендів, нарахованих на акції (частки), що належать державі в статутному капіталі господарських товариств (для господарських товариств);

капітальних інвестицій.

5.2.4. Ступінь зносу основних засобів.

5.2.5. Зміна розміру чистого прибутку (збитку).

5.2.6. Коефіцієнт покриття.

5.2.7. Коефіцієнт фінансової стійкості.

5.2.8. Коефіцієнт платоспроможності.

5.2.9. Результати аудиторського висновку (ураховується лише за результатами звітного року).

5.3. Для розрахунку оцінки результатів фінансово-господарської діяльності суб'єктів господарювання застосовуються 12 обов'язкових критеріїв.

5.4. У разі необхідності суб'єкт управління до кінця року, що передує звітному, залежно від особливостей фінансово-господарської діяльності суб'єкта господарювання може визначати додаткові критерії (показники), які будуть застосовуватися для оцінки діяльності відповідного суб'єкта господарювання протягом звітного (фінансового) року.

У цілому до окремого суб'єкта господарювання можуть застосовуватися не більше ніж 14 критеріїв (показників).

 

6. Застосування критеріїв оцінки результатів фінансово-господарської

діяльності суб'єктів господарювання

6.1. Оцінка результатів фінансово-господарської діяльності суб'єктів господарювання може мати такі значення:

ефективна діяльність;

задовільна діяльність;

неефективна діяльність.

Оцінка результатів фінансово-господарської діяльності суб'єктів господарювання здійснюється за бальною системою згідно з додатком 1 до цих Методичних рекомендацій.

Підсумковий показник формується як сума балів, набраних за всіма критеріями. Максимальна кількість балів, що може бути нарахована:

за результатами річного звіту – 18;

за результатами квартального звіту – 16.

6.2. Ефективною визнається діяльність, якщо нараховано більше ніж       75 відсотків загальної кількості балів, набраних за обов'язковими критеріями:

за результатами річного звіту – від 14 до 18 балів;

за результатами квартального звіту – від 12 до 16 балів.

6.3. Задовільною визнається діяльність, якщо нараховано від 50 до           75 відсотків загальної кількості балів, набраних за обов'язковими критеріями:

за результатами річного звіту – від 9 до 13 балів;

за результатами квартального звіту – від 8 до 11 балів.

6.4 Неефективною визнається діяльність, якщо нараховано менше ніж     50 відсотків загальної кількості балів, набраних за обов'язковими критеріями:

за результатами річного звіту – 8 балів і менше;

за результатами квартального звіту – 7 балів і менше.

Неефективною також визнається діяльність непрацюючих суб'єктів господарювання та тих, щодо яких інформація стосовно їх діяльності відсутня або не надана.

6.5. Загальна інформація щодо оцінки результатів фінансово-господарської діяльності суб'єктів господарювання наводиться згідно з додатком 8 до цих Методичних рекомендацій.

6.6. Суб'єкти управління на підставі оцінки результатів фінансово-господарської діяльності суб'єктів господарювання визначають основні чинники, що позитивно та/або негативно впливали на функціонування галузі, а також наводять заходи, що здійснювалися ними та були спрямовані на підвищення ефективності управління об'єктами державної власності      (додаток 10 до цих Методичних рекомендацій).

6.7. У разі коли діяльність окремих суб'єктів господарювання оцінено як задовільну або неефективну, суб'єкти управління аналізують причини, що призвели до такого стану, та подають Мінекономрозвитку відповідні пропозиції для узагальнення і подальшого подання Кабінетові Міністрів України та іншим органам державної влади відповідно до Порядку здійснення контролю за виконанням функцій з управління об'єктами державної власності, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 19.06.2007 № 832, щодо:

6.7.1. Необхідності реорганізації чи реструктуризації безперспективних та стабільно збиткових підприємств.

6.7.2. Приватизації об'єктів, які втратили ознаки загальнодержавного значення або перебування яких у державній власності є неперспективним.

6.7.3. Перегляду переліку об'єктів права державної власності, що не підлягають приватизації, визначених Законом України "Про перелік об'єктів права державної власності, що не підлягають приватизації".

6.7.4. Зміни суб'єкта управління з метою оптимізації управління суб'єктами господарювання.

6.7.5. Передачі в комунальну власність з метою зміцнення майнової бази територіальних громад.

6.7.6. Закріплення в державній власності пакетів акцій відкритих акціонерних товариств або їх відчуження.

6.7.7. Передачі в управління холдинговим компаніям корпоративних прав, які становлять понад 50 відсотків статутного капіталу.

6.7.8. Заходів, спрямованих на вдосконалення механізму запобігання банкрутству чи відновлення платоспроможності підприємств.

6.7.9. Доцільності проведення державного фінансового аудиту або інспектування певних суб'єктів господарювання.

6.7.10. Доцільності перевірки фактів порушень законодавства у сфері управління об'єктами державної власності посадовими особами, відповідальними за стан фінансово-господарської діяльності суб'єктів господарювання, та уповноваженими особами, які виконують функції з управління корпоративними правами держави, тощо.

 

7. Оцінка ефективності управління об'єктами державної власності

7.1. Мінекономрозвитку на підставі поданих суб'єктами управління інформаційно-аналітичних матеріалів за відповідний період узагальнює їх та оцінює ефективність управління кожного суб'єкта управління.

7.2. Оцінка ефективності управління об'єктами державної власності може мати такі значення:

позитивне управління;

задовільне управління;

негативне управління.

7.3. Для оцінки ефективності управління об'єктами державної власності застосовуються такі критерії:

7.3.1. Результати оцінки фінансово-господарської діяльності суб'єктів господарювання.

7.3.2. Кількість затверджених (погоджених) фінансових планів працюючих суб'єктів господарювання.

7.3.3. Кількість укладених контрактів з керівниками працюючих суб'єктів господарювання.

7.3.4. Відсутність заборгованості з виплати заробітної плати.

7.4. Оцінка ефективності управління об'єктами державної власності здійснюється за бальною системою залежно від виконання критеріїв ефективності управління об'єктами державної власності. Бали нараховуються пропорційно, максимальна кількість балів не може перевищувати 50 балів:

результати оцінки фінансово-господарської діяльності суб'єктів господарювання – діяльність 100 % суб'єктів господарювання оцінено як ефективну – 20 балів; діяльність 100 % суб'єктів господарювання оцінено як задовільну – 10 балів;

кількість затверджених (погоджених) фінансових планів працюючих суб'єктів господарювання – 100 % суб'єктів господарювання працюють за затвердженими (погодженими) фінансовими планами – 10 балів;

кількість укладених контрактів з керівниками працюючих суб'єктів господарювання – суб'єктом управління укладено контракти з керівниками   100 % працюючих суб'єктів господарювання – 10 балів;

відсутність заборгованості з виплати заробітної плати – 100 % суб'єктів господарювання не мають заборгованості з виплати заробітної плати – 10 балів.

7.5. Загальний показник формується як сума балів, набраних за всіма критеріями.

7.6. Управління об'єктами державної власності визнається:

позитивним – якщо суб'єкту управління нараховано від 37,5 до 50 балів;

задовільним – якщо суб'єкту управління нараховано від 25 до 37,5 бала;

негативним – якщо суб'єкту управління нараховано менше ніж 25 балів.

7.7. Розрахунок оцінки ефективності управління об'єктами державної власності проводиться у такій послідовності.

Наприклад, суб'єкт управління за звітний період здійснював управління 50 суб'єктами господарювання, з них ті, що здійснювали фінансово-господарську діяльність (працюючі), були 40 суб'єктів господарювання.

Оцінка результатів фінансово-господарської діяльності суб'єктів господарювання, визначена згідно з розділом 5 цих Методичних рекомендацій, має такий вигляд:

ефективна діяльність – 20 суб'єктів господарювання;

задовільна діяльність – 15 суб'єктів господарювання;

неефективна діяльність – 15 суб'єктів господарювання.

Суб'єктом управління затверджені (погоджені) фінансові плани                35 суб'єктам господарювання, із керівниками 30 суб'єктів господарювання укладені контракти, 10 суб'єктів господарювання мають заборгованість із виплати заробітної плати.

Загальна кількість балів розраховується таким чином:

(20 / 50) х 20 + (15 / 50) х 10 + (15 / 50) х 0 + (35 / 40) х 10 + (30 / 40) х 10 + + (40 / 50) х 10 = 8 + 3 + 0 + 8,75 + 7,5 + 8 = 35,25

Суб'єкт управління загалом отримав 35,25 бала. Згідно з пунктом 7.6 цих Методичних рекомендацій управління об'єктами державної власності такого суб'єкта управління визнається задовільним.

 

8. Порядок оприлюднення інформації про результати проведення

єдиного моніторингу ефективності управління

об'єктами державної власності

Мінекономрозвитку щокварталу оприлюднює інформацію про результати проведення єдиного моніторингу ефективності управління об'єктами державної власності (додаток 13) на своєму офіційному веб-сайті в терміни:

за І квартал – до 5 серпня;

за перше півріччя – до 5 листопада;

за 9 місяців – до 5 лютого;

за рік – до 5 липня.

 

 

Директор департаменту

відносин власності                                                                                     О. А. Максимов

 

Додатки